S potěšením oznamujeme, že Persoo bylo koupeno společností Luigi’s Box. Přečtěte si více o této akvizici.

Privacy policy

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti Persoo s.r.o. („Společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Jsme zavázáni chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy týkající se naší politiky, nebo našich praktik v souvislosti s vašimi osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na adrese gdpr@persoo.cz.

Když navštívíte naši webovou stránku persoo.cz a využíváte naše služby, svěřujete nám své osobní údaje. Bereme vaše soukromí velmi vážně. V této politice ochrany soukromí se snažíme vysvětlit co nejjasněji, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva máte v souvislosti s nimi. Doufáme, že si najdete čas ji pečlivě přečíst, jelikož je to důležité. Pokud s některými podmínkami této politiky ochrany soukromí nesouhlasíte, prosím, přestaňte používat naše stránky a naše služby.

Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na veškeré informace shromážděné prostřednictvím naší webové stránky (jako je persoo.cz) a/nebo jakýchkoliv souvisejících služeb, prodejů, marketingu nebo událostí (ve smyslu této politiky ochrany soukromí je označujeme kolektivně jako „Služby“).

Prosím, přečtěte si tuto politiku ochrany soukromí pozorně, protože vám pomůže učinit informovaná rozhodnutí ohledně sdílení vašich osobních údajů s námi.

1. Jaké informace sbíráme?

Osobní údaje, které nám poskytnete

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci ve Službách, když vyjadřujete zájem získat informace o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách ve Službách nebo při jiném kontaktování nás.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a Službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat následující:

Veřejně dostupné osobní údaje. Shromažďujeme jméno, dívčí příjmení, příjmení a přezdívku; telefonní čísla; e-mailové adresy; pracovní e-mail; pracovní telefonní číslo; záznamy o obchodních entitách, firemní příslušnosti a obchodní partnery; a další podobná

data.

Údaje pro přihlášení přes sociální média. Můžeme vám nabídnout možnost registrace pomocí údajů z účtu na sociálních médiích, jako je Facebook, Twitter nebo jiný účet na sociálních médiích. Pokud se rozhodnete pro tuto formu registrace, shromáždíme

informace popsané v sekci nazvané „7. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ PŘES SOCIÁLNÍ MÉDIA“ níže.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné, a musíte nás informovat o jakýchkoliv změnách těchto osobních údajů.

Automaticky shromažďované informace

Stručně řečeno: Některé informace – jako je IP adresa a/nebo prohlížeč a charakteristiky zařízení – jsou automaticky shromažďovány, když navštívíte naše Služby.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštěvujete, používáte nebo procházíte Službami.

Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a jeho používání, jako je vaše IP adresa, prohlížeč a charakteristiky zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující URL, název zařízení, země, poloha, informace o tom, jak a kdy používáte naše Služby a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné pro udržení bezpečnosti a provozu našich Služeb, a pro naše interní analytické a reportovací účely.

Stejně jako mnoho podniků, také shromažďujeme informace prostřednictvím cookies a podobných technologií.

Online identifikátory. Shromažďujeme zařízení; identifikátory cookies nebo jiné, jako jsou ty používané pro analytiku a marketing; geolokaci zařízení; a další podobná data.

2. Jak používáme vaše informace?

Stručně řečeno: Zpracováváme vaše informace pro účely založené na legitimních obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.

Používáme osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Služeb pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich legitimních obchodních zájmů, za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s vámi, s vaším souhlasem a/nebo pro dodržování našich zákonných povinností. Specifické důvody zpracování, na které se spoléháme, uvádíme vedle každého uvedeného účelu níže.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

K usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlášení. Pokud se rozhodnete propojit váš účet u nás s účtem třetí strany (jako je váš účet Google nebo Facebook), používáme informace, které jste nám umožnili shromáždit od těchto třetích stran k usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlášení pro plnění smlouvy. Viz sekce níže nazvaná „7. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ PŘES SOCIÁLNÍ MÉDIA“ pro další informace.

K zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Kdykoli se můžete odhlásit z našich marketingových e-mailů (viz sekce „11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ“ níže).

K zasílání administrativních informací vám. Vaše osobní údaje můžeme použít k zaslání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek, podmínek a politik.

K vyřizování a správě vašich objednávek. Vaše informace můžeme použít k vyřízení a správě vašich objednávek, plateb, vrácení zboží a výměn prostřednictvím Služeb.

K zveřejnění svědectví. Na našich Službách zveřejňujeme svědectví, která mohou obsahovat osobní údaje. Před zveřejněním svědectví získáme váš souhlas s použitím vašeho jména a svědectví. Pokud si přejete aktualizovat nebo smazat své svědectví, kontaktujte nás na adrese kuba@persoo.cz a nezapomeňte uvést své jméno, umístění svědectví a kontaktní informace.

K doručování cílené reklamy vám. Vaše informace můžeme použít k vytvoření a zobrazení obsahu a reklamy (

a spolupracovat s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo umístění a k měření její účinnosti.

K žádosti o zpětnou vazbu. Vaše informace můžeme použít k požádání o zpětnou vazbu a k kontaktování vás ohledně vašeho využívání našich Služeb.

K ochraně našich Služeb. Vaše informace můžeme použít jako součást našich snah o udržení našich Služeb bezpečnými a zabezpečenými (například pro sledování a prevenci podvodů).

K správě uživatelských účtů. Vaše informace můžeme použít pro účely správy našeho účtu a udržování jeho funkčnosti.

K poskytování služeb uživateli. Vaše informace můžeme použít k poskytnutí požadované služby.

K reakci na dotazy uživatelů/nabízení podpory uživatelům. Vaše informace můžeme použít k reakci na vaše dotazy a řešení jakýchkoliv potenciálních problémů, které byste mohli mít s využíváním našich Služeb.

Pro další obchodní účely. Vaše informace můžeme použít pro další obchodní účely, jako je analýza dat, identifikace trendů využívání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a k hodnocení a zlepšování našich Služeb, produktů, marketingu a vašich zkušeností. Tyto informace můžeme používat a uchovávat v agregované a anonymizované formě, takže nejsou spojeny s jednotlivými koncovými uživateli a nezahrnují osobní údaje. Identifikovatelné osobní údaje nebudeme používat bez vašeho souhlasu.

3. Budou vaše informace s někým sdíleny?

Stručně řečeno: Vaše informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, pro dodržování zákonů, poskytování služeb, ochranu vašich práv nebo splnění obchodních závazků.

Vaše data můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujících právních důvodů:

Souhlas: Vaše data můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.

Legitimní zájmy: Vaše data můžeme zpracovávat, když je to rozumně nutné pro dosažení našich legitimních obchodních zájmů.

Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro splnění podmínek naší smlouvy.

Zákonné povinnosti: Vaše informace můžeme zveřejnit, pokud jsme právně povinni tak učinit pro dodržování platného zákona, požadavků vlády, soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu, jako například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně v reakci na veřejné orgány pro splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).

Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zveřejnit, pokud věříme, že je to nezbytné pro vyšetřování, prevenci nebo podnikání kroků týkajících se potenciálních porušení našich pravidel, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální hrozby pro bezpečnost jakékoli osoby a nelegálních aktivit, nebo jako důkaz v soudním řízení, ve kterém se účastníme.

Konkrétněji, můžeme potřebovat zpracovat vaše data nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

Dodavatelé, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše data můžeme sdílet s dodavateli třetích stran, poskytovateli služeb, dodavateli nebo zástupci, kteří pro nás nebo v našem zastoupení vykonávají služby a vyžadují přístup k těmto informacím, aby mohli tuto práci vykonávat. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové snahy. Vybraným třetím stranám můžeme umožnit používání sledovací technologie na Službách, která jim umožní shromažďovat data o tom, jak s Službami interagujete v průběhu času. Tyto informace mohou být

použity k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu a lepšímu porozumění online aktivitě. Pokud není popsáno v této politice, nebudeme sdílet, prodávat, pronajímat nebo obchodovat s žádnými vašimi informacemi s třetími stranami pro jejich

propagační účely. Máme smlouvy s našimi zpracovateli dat. To znamená, že nemohou dělat nic s vašimi osobními údaji, pokud jim to my neukážeme. Nebudou sdílet vaše osobní údaje s žádnou organizací kromě nás. Budou je uchovávat bezpečně a ponechají je po dobu, kterou

jsme určili.

Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převést v souvislosti s, nebo během jednání o, jakémkoliv sloučení, prodeji majetku společnosti, financování nebo akvizici všech nebo části našeho podnikání jiné společnosti.

Obchodní partneři. Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, aby vám nabídli určité produkty, služby nebo propagace.

4. S kým budou vaše informace sdíleny?

Stručně řečeno: Vaše informace sdílíme pouze s následujícími třetími stranami.

Vaše informace sdílíme a zveřejňujeme pouze s následujícími třetími stranami. Každou stranu jsme kategorizovali, abyste snadno pochopili účel našeho sběru dat a zpracování praktik. Pokud jsme zpracovali vaše data na základě vašeho souhlasu a přejete si tento souhlas odvolat, prosím, kontaktujte nás.

Reklama, přímý marketing a generování potenciálních zákazníků Google, Facebook, Seznam, Microsoft, Nástroje pro mailové kampaně, Helpdesk a CRM

Umožnění uživatelům připojit se ke svým účtům třetích stran Facebook účet, Google účet, Github účet a LinkedIn účet

Cloudové výpočetní služby Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform a Microsoft Azure

Komunikace a chatování s uživateli Chatovací aplikace a Facebookový chat pro zákazníky

Zálohování dat a zabezpečení Zálohování Google Drive a zálohování Dropbox

Fakturace a účtování Stripe, iDoklad a další fakturační aplikace

Platformy pro retargeting Google Analytics Remarketing, Google Ads Remarketing, Facebook Remarketing, Facebook Custom Audience a LinkedIn Website Retargeting

Sdílení na sociálních médiích a reklama Reklama na Facebooku, sociální pluginy Facebooku, sociální pluginy LinkedIn a reklama na LinkedInu

Registrace a autentizace uživatelského účtu Google OAuth 2.0, Google Sign-In a Facebook Přihlášení

Komentování uživateli a fóra Google Tag Manager a komentáře na Facebooku

Web a mobilní analytika Google Analytics, Google Tag Manager, Yandex Metrica, Crazy Egg a Amplitude

Monitorování výkonu webu Sentry

Testování webu Optimizely, Visual Website Optimizer, Cloudflare a Google Website Optimizer

5. Používáme cookies a jiné sledovací technologie?

Stručně řečeno: Můžeme používat cookies a další sledovací technologie k shromažďování a ukládání vašich informací.

Můžeme používat cookies a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a pixely) pro přístup nebo ukládání informací. Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete odmítnout určité cookies, jsou uvedeny v naší Politice cookies.

6. Používáme Google Maps?

Stručně řečeno: Ano, používáme Google Maps za účelem poskytování lepších služeb.

Tato webová stránka, mobilní aplikace nebo Facebook aplikace využívá API Google Maps. Podmínky služby Google Maps API najdete zde. Pro lepší pochopení zásad ochrany soukromí společnosti Google se prosím obraťte na tento odkaz.

Používáním naší implementace API Google Maps souhlasíte s vázáním na Podmínky služby společnosti Google. Souhlasíte s tím, abychom získali nebo uložili vaši polohu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o poloze používáme ve spojení s daty od jiných poskytovatelů dat.

7. Jak zpracováváme vaše přihlášení přes sociální média?

Stručně řečeno: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit do našich služeb pomocí účtu na sociálních médiích, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás.

Naše služby vám nabízejí možnost registrace a přihlášení pomocí údajů vašeho účtu na sociálních médiích třetích stran (jako jsou vaše přihlašovací údaje na Facebooku nebo Twitteru). Pokud se rozhodnete toto využít, obdržíme určité informace o vašem profilu od vašeho poskytovatele sociálních médií. Informace o profilu, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli sociálních médií, ale často zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel, profilový obrázek a další informace, které se rozhodnete zveřejnit.

Informace, které obdržíme, použijeme pouze pro účely popsané v této politice ochrany soukromí nebo které jsou vám jinak jasně sděleny v Službách. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu a nejsme zodpovědní za jiné použití vašich osobních údajů vaším poskytovatelem sociálních médií třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany soukromí, abyste porozuměli tomu, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje a jak můžete nastavit vaše preference ochrany soukromí na jejich stránkách a aplikacích.

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše informace uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v této politice ochrany soukromí, pokud není právně vyžadováno jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely stanovené v této politice ochrany soukromí, pokud není vyžadována nebo povolena delší doba uchování právními předpisy (jako jsou daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v této politice nevyžaduje, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle než 2 roky po ukončení účtu uživatele.

Když již nemáme legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je odstraníme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například protože vaše osobní údaje byly uloženy v zálohovacích archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je odstranit.

9. JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Snažíme se chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou navržena k ochraně bezpečnosti jakýchkoliv osobních údajů, které zpracováváme. Nicméně, prosím, pamatujte, že nemůžeme zaručit, že internet jako takový je zcela bezpečný. I když uděláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, přenos osobních údajů do a z našich Služeb je na vaše vlastní riziko. Měli byste přistupovat ke službám pouze v bezpečném prostředí.

10. SBÍRÁME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Stručně řečeno: Záměrně nesbíráme data od dětí mladších 18 let.

Nevědomě nesolicítujeme data od nebo neoslovujeme děti mladší 18 let. Používáním Služeb prohlašujete, že máte alespoň 18 let nebo že jste rodičem nebo zákonným zástupcem takového nezletilého a souhlasíte s používáním Služeb takovým nezletilým závislým. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a podnikneme rozumná opatření k co nejrychlejšímu smazání takových dat z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoliv datech, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, prosím, kontaktujte nás na adrese kuba@persoo.cz.

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor, máte práva, která vám umožňují větší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Kdykoliv můžete svůj účet zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (jako je Evropský hospodářský prostor) máte v rámci platných zákonů o ochraně údajů určitá práva. Mezi tato práva patří právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požadovat opravu nebo vymazání; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) pokud je to aplikovatelné, na přenositelnost dat. Za určitých okolností můžete mít také právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů. Pro podání takové žádosti prosím použijte kontaktní údaje uvedené níže. Budeme brát v úvahu a jednat podle jakékoliv žádosti v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo sv

ůj souhlas kdykoliv odvolat. Mějte však na paměti, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru a věříte, že nezákonně zpracováváme vaše osobní údaje, máte také právo podat stížnost u vašeho místního úřadu pro ochranu údajů. Kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud máte otázky nebo komentáře k vašim právům na ochranu soukromí, můžete nám napsat na gdpr@persoo.cz.

Informace o účtu

Pokud byste kdykoli chtěli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo ukončit svůj účet, můžete:

Přihlásit se do nastavení svého účtu a aktualizovat svůj uživatelský účet.

Kontaktujte nás pomocí poskytnutých kontaktních informací.

Na vaši žádost o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo smažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Nicméně některé informace mohou být uchovány v našich souborech, aby se zabránilo podvodům, řešily problémy, pomáhaly s jakýmikoliv vyšetřováními, vynucovaly naše Podmínky použití a/nebo dodržovaly právní požadavky.

Cookies a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je nastavena tak, aby standardně přijímala cookies. Pokud preferujete, můžete obvykle zvolit nastavení prohlížeče tak, aby odstranilo cookies a odmítlo cookies. Pokud se rozhodnete odstranit cookies nebo odmítnout cookies, může to ovlivnit určité funkce nebo služby našich Služeb. Pro odhlášení z reklamy založené na zájmech od inzerentů na našich Službách navštivte www.aboutads.info/choices/.

Odhlášení z e-mailového marketingu: Můžete se kdykoliv odhlásit z našeho marketingového e-mailového seznamu kliknutím na odkaz k odhlášení v e-mailech, které posíláme, nebo nás kontaktovat pomocí uvedených kontaktních informací. Poté budete odstraněni z marketingového e-mailového seznamu – avšak stále budeme muset posílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Pro jiné formy odhlášení můžete:

Poznamenat si své preference při registraci účtu na stránce.

Kontaktovat nás pomocí poskytnutých kontaktních informací.

Přistupovat k nastavení vašeho účtu a aktualizovat preference.

12. PORUŠENÍ OCHRANY ÚDAJŮ

K porušení ochrany osobních údajů dochází, když existuje neoprávněný přístup k osobním údajům nebo jejich shromažďování, používání, zveřejnění nebo likvidace. O porušení ochrany údajů vás bude společnost Persoo s.r.o. informovat, pokud se domnívá, že pravděpodobně budete vystaveni vážnému riziku nebo vážnému poškození. Například, porušení ochrany údajů může pravděpodobně vést k vážnému finančnímu poškození nebo poškození vašeho duševního či fyzického zdraví. V případě, že se společnost Persoo s.r.o. dozví o bezpečnostním incidentu, který vedl nebo může vést k neoprávněnému přístupu, používání nebo zveřejnění osobních údajů, bude ihned vyšetřovat tuto záležitost a informovat příslušný dozorový orgán nejpozději do 72 hodin od chvíle, kdy se o něm dozvěděla, pokud není pravděpodobné, že dojde k riziku pro práva a svobody fyzických osob.

13. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE "NESLEDOVAT"

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci nebo nastavení Do-Not-Track („DNT“), které můžete aktivovat, abyste vyjádřili své preference ochrany soukromí, aby nebyla sledována a shromažďována data o vaší online aktivitě. Zatím nebyl finalizován žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. V důsledku toho v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na jakýkoli jiný mechanismus, který automaticky komunikuje vaše rozhodnutí nebýt online sledován. Pokud bude v budoucnu přijat standard pro online sledování, který budeme muset dodržovat, informujeme vás o této praxi v revidované verzi této politiky ochrany soukromí.

14. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE SPECIFICKÁ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste rezidentem Kalifornie, máte specifická práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Sekce 1798.83 kalifornského občanského zákoníku, známá také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou rezidenty Kalifornie, požádat nás a získat od nás jednou ročně a bezplatně informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme zveřejnili třetím stranám pro přímé marketingové účely a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste rezidentem Kalifornie a chcete podat takovou žádost,

prosím, zašlete vaši žádost písemně nám pomocí kontaktních informací uvedených níže.

Pokud jste mladší 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet ve Službách, máte právo požadovat odstranění nechtěných dat, která veřejně zveřejňujete ve Službách. Pro požadavek na odstranění takových dat nás kontaktujte pomocí poskytnutých kontaktních informací a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že bydlíte v Kalifornii. Ujistíme se, že data nebudou veřejně zobrazena ve Službách, ale mějte na paměti, že data nemusí být z našich systémů úplně nebo úplně odstraněna.

15. AKTUALIZUJEME TUTO POLITIKU?

Stručně řečeno: Ano, tuto politiku budeme aktualizovat podle potřeby, abychom byli v souladu s příslušnými zákony.

Tuto politiku ochrany soukromí můžeme občas aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidováno“ a bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud provedeme podstatné změny v této politice ochrany soukromí, můžeme vás o tom informovat buď

výrazným zveřejněním oznámení o takových změnách nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste tuto politiku ochrany soukromí pravidelně kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

16. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TÉTO POLITIKY?

Pokud máte otázky nebo komentáře k této politice, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů (DPO), Jakuba Černého, emailem na adrese kuba@persoo.cz, telefonicky na čísle 608 179 251 nebo poštou na adresu:

Persoo s.r.o.

Jakub Černý

Karolinská 661/4

Praha 18600

Česká republika

JAK MŮŽETE KONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO SMAZAT DATA, KTERÁ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Na základě zákonů některých zemí můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto údaje nebo je v některých případech smazat. Pro požadavek na kontrolu, aktualizaci nebo smazání vašich osobních údajů prosím zašlete žádost kliknutím zde. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

Tato politika ochrany soukromí byla vytvořena pomocí generátoru politiky ochrany soukromí společnosti Termly.

Je to něco, co hledáte?
Můžeme vám připravit nabídku na míru.
Vyzkoušet Persoo
Líbí se vám Persoo?

Připravíme vám
nabídku na míru

Jednoduše vyplňte tento formulář a naše obchodní oddělení vás bude brzy kontaktovat s nabídkou na míru.

Jste agentura?

Spolupracujte s námi..

Líbí se vám náš nástroj pro personalizaci? Nabízejte ho i vašim klientům a zvyšujte s námi jejich obraty.

Již s námi pracují..
etnetera
BlueGhost
Yves Koongo
Microsoft
PragueCoding
Bucharest
Bucharest
5 Nicolae Iorga street
Bucharest, Romania
+420 607 723 642
Praha
Praha
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
+420 607 723 642
© Persoo s.r.o. 2013-2020 Webdesign by Kennymax Developed by PragueCoding.cz
Awwwards